Churches

PO Box 127
225 Church Street
Blackshear GA 31516

t: 912 449 6347
f: 912 449 5333
w: blackshearumc.com